Even voorstellen

De Lage Weijkens is een katholieke basisschool in de kern van het kerkdorp Loon op Zand. 
Het team van de Lage Weijkens hecht veel waarde aan een open communicatie op basis van wederzijds respect op alle niveaus. 
Respect hebben voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk uitgangspunt van het katholiek onderwijs in onze school. 
Onze school werkt vanuit het denkkader, waarin het kind in al zijn facetten centraal wordt gesteld. Dat wil zeggen dat het totale kind de aandacht krijgt om tot een volledige ontwikkeling te komen. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigenheid te bewaren in onze school en zijn specifieke mogelijkheden optimaal te ontplooien, zodat het nu en in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele samenleving. 

Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. In de onderbouw werken wij deels vanuit de uitgangspunten van basisontwikkeling. 
Binnen de gehele organisatie zoeken wij in ons leerprogramma aansluiting bij actuele gebeurtenissen. Waar mogelijk integreren wij de verschillende vakgebieden en brengen de kennis in de praktijk. 
Onze organisatie werkt met een jaarklassensysteem. Binnen dit systeem zijn er d.m.v. gedifferentieerde groepsorganisatie en gedifferentieerd leerstofaanbod vele mogelijkheden voor de leerlingen. 
Een goed pedagogisch klimaat en goede didactische uitgangspunten vormen met behulp van een duidelijke structuur het fundament van ons onderwijs waarbinnen de leerlingen zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
De leerlingen leren coöperatief te werken. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij willen onze school zich laten ontwikkelen tot een lerende organisatie. 
Het team van de Lage Weijkens investeert in nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. 
Met en van elkaar leren is het uitgangspunt voor de komende jaren. 
Naast teamontwikkeling leidt individuele ontwikkeling van elk teamlid tot betere prestaties en resultaten. 
Een professionele aanpak met interne samenwerking en overleg kenmerkt ons leertraject. 
Naast alle investeringen van leerlingen en team spelen uiteraard de ouders een belangrijke rol in de vorming van hun kinderen. 
Onderlinge waardering en de wens tot samenwerking vormen de basis 
voor een positieve betrokkenheid tot de school. 

“Ontwikkelen doe je samen” 

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk! Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Overblijven, voor- en naschoolse opvang

Overblijven, voor- en naschoolse opvang.

Conform de wetgeving zijn er voor kinderen in de middagpauze, van 12.00 uur tot 12.45 uur, overblijfmogelijkheden op onze school.

Op het moment van het maken van deze schoolgids is het overblijven op de huidige manier nog onzeker. We hebben te maken met te weinig overblijfkrachten. Als onze pogingen om meer krachten te werven geen voldoende resultaat hebben, zullen we het overblijven niet langer onder de OV kunnen onderbrengen en zal een externe partij benaderd worden. Dit zal onherroepelijk financiële gevolgen hebben.

Voorlopig zullen we voorlopig de volgende tarieven hanteren:

Per keer € 2,--

Strippenkaarten (abonnementen) en afkopen (per dag) is tot nader order niet mogelijk, gezien de situatie die hiervoor geschetst is. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

In geval van overblijven meldt u of uw kind zich ’s morgens vóór aanvang van de school in de aula. U kunt daar de betaling regelen bij Mariëlla van Veggel (06-10601269) of Natasja IJpelaar. Zij coördineren het hele gebeuren. 

Er wordt gezamenlijk gegeten van 12.00 uur tot 12.15 uur. De kinderen nemen hiervoor brood en iets te drinken mee naar school. Drinken (geen prik) moet in een afsluitbare drinkbeker worden meegenomen. Thee wordt door school verstrekt.

De kinderen blijven tijdens het eten aan tafel zitten. Als ze klaar zijn met eten wordt er opgeruimd (meehelpen) en kan er daarna worden gespeeld, zowel buiten als binnen. Hierbij is altijd toezicht. Vijf minuten voor aanvang van de middagschooltijd (eerste zoemer) gaan de kinderen naar hun lokalen.

Er wordt van de kinderen verwacht dat zij zich bij het overblijven correct gedragen, zowel tijdens het eten als daarna.

Wij vragen u wel aandacht voor de praktische afspraken en regels gedurende het overblijven. (zie schoolgids) 

Voor eventueel door ouders gewenste voor- en naschoolse opvang zijn er goede afspraken gemaakt tussen onze school en de Stichting Kindercentra gemeente Loon op Zand, in ons geval specifiek met BSO De Kubus (deze is direct aan de achterzijde van de school gevestigd in de Gerlachusstraat) en Buitenlust. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan a.u.b. contact met hen op.

 

 

Afspraken en regels t.b.v. het overblijven.

 

Waar letten we op tijdens het overblijven?

 

 • We vinden het verstandig als ieder kind op zijn minst één boterham eet.

 • Er wordt niet gesnoept tijdens en na de lunch. Een eenvoudig gezond koekje als beloning na de boterham is toegestaan.

 • Kinderen drinken geen frisdrank tijdens het overblijven. Met frisdrank bedoelen we Cola, Sinas, 7-up etc.

 • Kinderen nemen hun drinken mee in een drinkbeker. (Dit om de hoeveelheid afval te beperken)

 • Kinderen kunnen hun meegebrachte melk in de koelkast zetten.

 • Bekers die de kinderen van thuis meenemen moeten voorzien zijn van een naam.

 • De leiding van het overblijven wordt door de ouders geïnformeerd over evt. allergieën bij kinderen.

 • Al het niet opgegeten brood gaat terug in de broodtrommel of tas. Dat geldt ook voor alle overgebleven verpakkingsmiddelen.

  Welke regels gelden er tijdens het overblijven:

 

 1. Kinderen houden zich aan de gangbare normen. Dus geen ruzie, niet schreeuwen, niet gooien met spullen etc.

 2. Alle kinderen blijven tijdens het eten aan tafel zitten.

 3. De kinderen houden zich aan dezelfde regels die tijdens de schooltijden gelden. Bij twijfel raadpleegt de leiding van het overblijven de leerkracht die als contactpersoon functioneert.

 4. De overblijfkinderen blijven op de speelplaats, ook als de poort om 12.45 uur wordt geopend.

  De leiding van het overblijven ziet toe op de naleving van de regels.

  Wat doen we bij het niet nakomen van de regels?

  1. Bij het niet nakomen van een regel wordt een kind even apart genomen en rustig

  toegesproken.

  2. Hoewel de meeste kinderen gewoon gezellig hun brood opeten en spelen, komt het ook voor dat er kinderen zijn die niet goed luisteren of gewoon brutaal zijn. Hierover communiceren wij met u. Houdt een kind zich niet aan de regels, dan krijgt het een briefje mee naar huis waarop kort staat aangegeven wat er zich heeft voorgedaan tijdens het overblijven. Ook staat hierop het verzoek aan de ouders om het voorval met het kind te bespreken. Om te voorkomen dat ouders dit formulier niet onder ogen krijgen vragen we u het de volgende schooldag, ondertekend voor gezien, mee terug te geven. Het gaat hierbij niet om een zgn. gele kaart, die willen we hiermee juist trachten te voorkomen. Het formulier heeft enkel als doel ouders te informeren over gedrag dat we niet wensen.

  3.Als een kind regelmatig niet luistert naar de leiding krijgt hij / zij, net als bij het voetballen, een gele kaart. Deze kaart wordt door kind mee naar huis genomen en moet binnen 3 dagen ondertekend mee terug worden gebracht. Op deze manier zijn ouders op de hoogte van hetgeen er gespeeld heeft.

  4.. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag krijgt het kind een rode kaart uitgereikt. Deze kaart houdt in dat het kind voor een periode van een maand is uitgesloten van overblijven op onze school.

  5. Bij de eerstvolgende keer dat een kind hierna ongewenst gedrag vertoont krijgt het een tweede rode kaart met als gevolg uitsluiting van overblijven voor een periode van 4 maanden.

  6. Blijft ook hierna sprake van ongewenst gedrag, dan volgt definitieve uitsluiting van het overblijven voor de gehele verdere schoolloopbaan.

  N.B. De directie en oudervereniging houden zich het recht voor om, indien nodig, meteen tot uitsluiting van het overblijven over te gaan.

  Bij klachten over het overblijven kunnen ouders altijd terecht bij:

  - Yolande van Lier; 

  - de voorzitter van de oudervereniging;

  - juffrouw Wendy en meneer Maarten namens het team;

  - directie van de school