×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Over Leerrijk!

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Op dit moment wordt op veertien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers.

Leerrijk!

De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.

Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!

Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Visie op actief burgerschap en sociale integratie

Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.

Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter.

Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.

Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.

Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen leefbaar blijft.

Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie die aansluiten op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en begrippen te vertalen naar concreet zichtbaar gedrag.

 

Kernwaarden

De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat; ze vormen als het ware de meetlat voor gedrag en handelen.

 

Samenwerking

“Wij leren van en met elkaar”

Kwaliteit

“Wij dagen kinderen en volwassenen uit

om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”

Autonomie

“Wij stimuleren passende zelfstandigheid

en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”

Respect

“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”

Creativiteit

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”

Deze kernwaarden hebben we vertaald in de volgende collectieve ambitie:

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving

waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.

 

Hoe te bereiken?

Elke school van de stichting maakt vanuit de missie/collectieve ambitie de vertaalslag naar de eigen school, waarbij behoud van de eigen identiteit centraal staat. Verscheidenheid in eenheid. Leerrijk! wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle Leerrijk! scholen herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de collectieve ambitie van Leerrijk! Zij hebben weliswaar een eigen visie, maar deze zal ingebed moeten zijn in de collectieve ambitie van Leerrijk!

De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het Leerrijk!-beleid. De autonomie van scholen is altijd relatief. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk. Het bestuur geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook als deze namens het bestuur worden uitgeoefend. Het geven van veel vrije ruimte aan de scholen is gebaseerd op vertrouwen. Het bestuur vertrouwt de autonomie aan de scholen, mits de school de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. Hierbij past een systematische, uitdagende en effectieve manier van verantwoording afleggen. Het betreft het afleggen van verantwoording van de directeur aan het bestuur en van het bestuur aan de Raad van Toezicht.

Leerrijk! kent een ”platte organisatie” waarin drie lagen te onderscheiden zijn.

De Raad van Toezicht, bestaande uit max. 7 personen, houdt integraal toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie.

Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. Deze worden ondersteund door twee managementassistenten. Het bestuur legt over de uitvoering van haar taken

verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor “de school”. De directeuren leggen over de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het College van Bestuur.

Binnen de scholen wordt op een bij de school passende wijze nader vorm gegeven aan de leiding.

In schema ziet e.e.a. er als volgt uit:

 

Het directeurenoverleg

Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg heeft een belangrijke stem bij het vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een ontmoetingsplaats voor directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor het College van Bestuur is het directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden met de praktijk van alledag in de scholen.

Voor meer informatie: www.leerrijk.nl

 

Contactgegevens

Bezoekadres:

Bestuursbureau Leerrijk!

Dodenauweg 2

5171 NG Kaatsheuvel

Telefoon: 0416- 32 07 68

e-mail:     info@leerrijk.nl

                                       

E-mailadressen:

College van Bestuur: Petra de Jager

petradejager@leerrijk.nl

 

Ondersteuning:

Marjon van der Mee   marjonvandermee@leerrijk.nl

Nicole Mangels           nicolemangels@leerrijk.nl

Marieke Verhoeven     mariekeverhoeven@leerrijk.nl

Sabine Kivits             sabinekivits@leerrijk.nl

 

Leden Raad van Toezicht:

Paul Stuiver (voorzitter)

Giso Fuite

Bellinda Herman

Birgit van Rossum

Peter Stoffer

 

Onderwijsinspectie:

Onze contact-inspecteur is dhr. H. Wierks

Rijksinspectiekantoor Tilburg

Postbus 88

5000 AB TILBURG

 

Bezoekadres:

Spoorlaan 420

5038 CG TILBURG

tilburg@owinsp.nl  

Landelijk telefoonnummer: 088-6696060

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl