×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Continurooster, voor- en naschoolse opvang

 

Plan continurooster op De Lage Weijkens 2018-2019

 

Tot einde schooljaar 2017-2018 gelden onderstaande voorzieningen:

Inschrijfformulier TSO: Tussen Schoolse Opvang

Informatieboek TSO

 

Stichting Kinderopvang Midden Brabant                                                      

Postbus 250, 5170 AG Kaatsheuvel

Tel. 0416-278472 email info@stichting-kmb.nl website www.stichting-kmb.nl

IBAN NL40 RABO 0154 9262 80

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 60135670

      

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij ontvangt u het informatieboek van de Stichting Kinderopvang Midden - Brabant. In dit informatieboek vindt u alle algemene informatie over de uitvoering van de tussenschoolse opvang. Tevens wordt ingegaan op de organisatorische en financiële aspecten.

Achter in het informatieboek is het inschrijfformulier toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u kunt van maandag tot en met vrijdag bellen met het nummer 0416-278472 en mailen naar tso@stichting-kmb.nl.

Omdat de stichting groeit en het kindaantal tijdens het overblijven ook, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste ouders die overblijfkracht willen worden. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Wij hopen dat wij u zo voldoende heb geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

                                                                      

                                                         St. Kinderopvang Midden Brabant

                                                        

HOOFDSTUK 1

WIE ZIJN WIJ EN HOE WERKEN WIJ

1.   Algemeen

Onze opvanglocaties maken deel uit van de Stichting Kinderopvang Midden - Brabant, kortweg KMB genoemd. Ook heeft de KMB in samenwerking met de gemeente, Thebe en de schoolbegeleidingsdienst een taakstelling in de voor- en vroegschoolse educatie ( VVE).

De KMB is een professionele stichting, die voor het peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse (voorschoolse – naschoolse – en vakantieopvang ) en de kinderdagopvang gebruik maakt van geschoolde krachten. Alle medewerkers hebben een opleiding toegespitst op de kinderopvang.

Binnen de tussenschoolse opvang werken we met vrijwilligers. Zij worden begeleid door een professionele kracht.

KMB levert de diverse producten in de kinderopvang als basisvoorziening zonder winstoogmerk maar streeft wel een kwalitatief hoogwaardig product na. In tegenstelling tot vele aanbieders van kinderdagopvang zijn wij 52 weken per jaar geopend, zodat u zelf kunt bepalen wanneer u op vakantie gaat en geen maatregelen hoeft te treffen als het dagverblijf de deuren wegens vakantie sluit.

De tussenschoolse opvang, past zich aan het jaarrooster van de school aan. Er is dus altijd opvang wanneer uw kind naar school moet.

Alle geledingen binnen KMB werken op basis van een op de opvangvorm toegesneden pedagogisch werkplan.

Onze locaties worden in opdracht van de gemeente periodiek door de GGD en de brandweer getoetst aan de geldende regelgeving.

Aangezien wij er trots op zijn dat wij door gezamenlijke inspanning bij kwaliteitscontroles steeds hoog scoren zijn wij er ook van overtuigd dat uw kind bij ons in goede, deskundige, handen is. Wij stellen het in algemene zin zeer op prijs met u samen te streven naar een optimale leef - en ontwikkelingsomgeving voor het door u aan onze zorg toevertrouwde kind.

HOOFDSTUK 2

HET INSCHRIJVEN VAN UW KIND

 1. Wie komen voor plaatsing in aanmerking?

Alle kinderen die geplaatst zijn op de basisschool waar de tussenschoolse opvang door onze stichting wordt georganiseerd komen in aanmerking voor deelname.

KMB houdt zich aan de uitvoeringsregels zoals die door de overheid zijn vastgelegd.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk. Het bestuur van KMB is namens het schoolbestuur belast met de organisatie en uitvoering van de TSO, onder de met of namens het schoolbestuur gesloten overeenkomst.

Wanneer u gebruik wilt maken van een contract kunt u uw kind inschrijven door gebruik te maken van het in dit informatieboek opgenomen inschrijfformulier. U betaalt dan € 2,25 per keer dat uw kind overblijft. Echter pas als ook het inschrijfgeld van € 2,50 per ingeschreven kind is voldaan beschouwen wij de inschrijving als compleet.

Voor een knipkaart maakt u € 25,00 over onder vermelding van de naam van het kind en de school. Wij hebben wel gegevens nodig om de knipkaart te maken, u dient hiervoor het bovenste gedeelte van het inschrijfformulier in te vullen (NAW gegevens) Alle andere gegevens kunt u achterwege laten.

Omstreeks de 25e van de maand worden de automatische incasso’s van de contracten in de voorafgaande maand in rekening gebracht.

Wij gaan uit van het algemeen beginsel dat een schooljaar 40 schoolweken en 12 vakantieweken omvat.

Wij hanteren een opzegtermijn van een maand. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan aan het algemene adres van KMB onder vermelding van de voor – en achternaam van het kind / de kinderen. De opzegtermijn is minimaal een volle kalendermaand en gaat altijd in per de eerste of zestiende van de komende maand.


2. Hoe schrijft u in?

  1. Bij de inschrijving vult u op het inschrijfformulier het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen in. Zet achter de naam van het kind tussen haakjes de groep waarin hij of zij zit.
  1. Vult u a.u.b. de geboortedatum van de kinderen in bij het corresponderende cijfer in de rij er onder.
  1. Vult u vervolgens bij dagen gewenst per dag in hoeveel kinderen op die betreffende dag moeten worden opgevangen.
  1. Vergeet niet bij de administratieve gegevens de naam en de voorletters van de rekeninghouder te vermelden.
  1. Uw inschrijving wordt door ons pas geaccepteerd als het inschrijfgeld per kind is voldaan.

3. Verzekering

Indien u gebruik maakt van de tussenschoolse opvang dan draagt u er zorg voor dat uw kind beschikt over een WA verzekering. De school waar de TSO door ons wordt verzorgd beschikt over een aanvullende verzekering en wij als organisatie die belast zijn met de opvang gedurende de middagpauze beschikken ook over een aanvullende verzekering die door u aangesproken kan worden in die gevallen dat de WA verzekering van u zelf geen dekking geeft.

4. Aan – en Afmelden

Wanneer uw kinderen niet op contract overblijven, of op een andere dag moeten overblijven, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven, zodat wij kunnen zorgen dat er voldoende personeel ingezet kan worden. Wanneer uw kind op de planning staat, maar toch niet komt, moet dit ook doorgegeven worden.

U kunt dit tot 10.00 uur op dezelfde dag doorgeven aan ons op de verschillende manieren:

  1. Tot 10.00 uur op een whatsapp bericht naar nummer 06-18959525
  1. Tot 10.00 uur mailen naar tso@stichting-kmb.nl

Indien u het contract wilt opzeggen dan hanteren wij een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand volgend op de datum van opzegging en altijd eindigend op de laatste dag van de kalendermaand.

5. Extra overblijven naast contract

Wanneer uw kind naast de gebruikelijke dagen een keer extra over moet blijven, wordt deze betaling meegenomen in de eerstvolgende incasso. Zorgt u er wel voor dat u uw kind tijdig opgeeft.

6. Ruilen van dagen

Per schooljaar staan wij het ruilen van dagen 5x toe. Hiermee kunt u de dagen die afvallen doordat de school een extra dag vrij is compenseren. Vaker ruilen is niet mogelijk.

7. Wat bieden wij

De stichting stelt zich tot doel de tussenschoolse opvang te realiseren binnen het pedagogisch kader van de stichting waarbij de waarden en normen van de school in acht worden genomen.

Kinderen worden opgevangen in de school onder begeleiding van een professionele pedagogische kracht. Gezamenlijk wordt de lunch genuttigd waarna de kinderen in principe altijd buiten gaan spelen. (tenzij de weersomstandigheden dit niet toestaan) Hierbij draagt de pedagogisch medewerker zorg voor een rustig klimaat waarbij aandacht is voor het individuele kind.

De stichting biedt voldoende materialen voor een ontspannen, gezellige, en uitdagende besteding van de vrije tijd van de kinderen. Zowel buiten als binnen.

8. Diverse betalingen

Wanneer u een contract met ons afsluit, betaalt u € 2,25 per keer voor het overblijven.

Dit komt neer op € 9,00 per maand (40 schoolweken * € 2,25 gedeeld door 10 maandelijkse betaalmomenten). Als u kiest voor een knipkaart zijn de kosten € 2,50 per keer.

Indien u een contract met ons afsluit voor structurele opvang dan handelt u als volgt:

  1. U vult het inschrijfformulier in en stuurt dit op naar KMB, Postbus 250, 5170 AG Kaatsheuvel
  1. U maakt € 2,50 (per kind ) over op ons rekeningnummer NL40RABO0154926280 van de Stg Kinderopvang Midden Brabant, gevestigd te Kaatsheuvel.
  1. Na ontvangst van het inschrijfformulier en inschrijfgeld ontvangt u van ons een bevestiging per mail.
  1. Wij incasseren vervolgens maandelijks vooraf de overeengekomen bijdrage.

Indien u een knipkaart wenst dan verzoeken wij u als volgt te handelen:

  1. U hoeft alleen de naw gegevens in te vullen op het inschrijfformulier.
  1. U maakt € 25,00 over op rekening NL40RABO0154926280 van de Stg Kinderopvang Midden Brabant, te Kaatsheuvel.
  1. U vermeldt de navolgende gegevens; voornaam en achternaam van uw kind en de school waar uw kind op zit.
  1. Wij nemen contact met u op wanneer u nog twee knippen op uw knipkaart heeft met het verzoek om €25,00 over te maken voor een nieuwe knipkaart.
  1. Wanneer u gebruik maakt van een knipkaart dient u elke keer als uw kind overblijft ons een bericht te sturen cfm pt 4.