×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

GMR

Wie zijn wij?

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. De GMR is mede verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!

Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de GMR als met de achterban zoals ouders (en kinderen), personeel, directies van scholen, MR, Raad van Toezicht en College van Bestuur intensief contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming kunnen komen. De wijze van communiceren met alle partijen is vastgelegd in een communicatieplan.

Contact

gmr@leerrijk.nl

Samenstelling

Het dagelijks bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris

De GMR van Leerrijk! bestaat in totaal uit 12 leden plus een ambtelijk secretaris ter ondersteuning: 6 personeelsleden 6 ouders

Leden per 01-08-2017

Naam: School:
Erik Grigorjan Ouder: Bs Besoyen
Sander Lensselink Ouder: Bs Baardwijk
George Kempff Ouder: Bs Meerdijk
Hans van de Meerendonk Ouder: Bs Pater van der Geld
Stephan Pals Ouder: Bs De Kinderboom
Armand Schuffelers Ouder: Bs Meerdijk
Mieke Pijnenburg Personeel: Bovenschools
Ingrid Kasper Personeel: Bs Baardwijk
Chris van der Wal Personeel: Bovenschools
Janneke van Oort Personeel: Bs De Vrijhoeve
Ineke van Riemsdijk Personeel: Bs Baardwijk
Annemarie Bruurmijn Personeel: Bovenschools Deskundige
Nicole Mangels Ambtelijk secretaris
   
 

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt.

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de ouderbijdrage vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

 

Ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd in de vorm van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer u besluit de ouderbijdrage niet te betalen, zijn daar wel consequenties aan verbonden. Uw kind(eren) kan/kunnen dan niet meedoen met de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering en de jaarlijkse uitstapjes. De school biedt u in dat geval een alternatief onderwijsprogramma. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 20 per kind. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u € 10 per kind. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Leden van de oudervereniging:

Functie / taak:

Bereikbaar via telefoon

email:

Jörgen Kroot

Voorzitter

06-53130563

j.kroot@ziggo.nl

Saskia Aarts

Secretaris

0416-852590

saskiaenlen@hotmail.com

Hilde Broeders

Penningmeester

06-18880774

 hildebroeders@hotmail.com

Patricia van Noije

Lid

0416-364700

Kristel Bressers

Lid

0416-361288

kristeldaan@hotmail.com

Joyce van Heijst

Lid

0416-280337

joycevanheijst@live.nl

Wendy van Riel

Lid

0416-532862

wenvanriel@hotmail.com

Marina Smits-Beekhuijsen

Lid

06-22513312

 lef-en-ziel@outlook.com

Ilona Kuijpers

Lid

06-53546006

 i.verbunt@home.nl

 Nienke van Vugt

Aspiraant Lid

 06-51667805

 nienkevanvugtoelen@hotmail.com

Leden van de team

John Arts

Teamlid

0416-361594

info@delageweijkens.nl

Leontien Heeres

Teamlid

0416-274306

 lheeres@delageweijkens.nl

 

 

Medezeggenschapsraad

Op bovenstaande foto de huidige MR-leden: 

Staand van links naar rechts: Joris van Deudekom (ouderlid), Leona v.d. Houdt (ouderlid), Diana Beerens (ouderlid/ voorzitter), Joris van de Burg (teamlid / secretaris).

Zittend van links naar rechts: Will van Hoof en Meta Pijnenburg (beiden teamlid)

 

De m.r. is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met betrekking tot alle scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (g.m.r.) Om de twee jaar zijn de leden van de m.r. aftredend. Er vinden dan indien noodzakelijk binnen het team en/of ouders verkiezingen plaats. 

De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden in de school. 
De namen van de leden vindt u voor in de bijlage van de gids.

Onder het ledenoverzicht  en de vergaderdata vindt u een link waarmee u de meest recente notulen van de MR-vergaderingen kunt downloaden. 

Missie 
Wij,  de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. 

Visie 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden.
 

Vergaderdata 2018-2019: 


De vergaderdata zijn: 1 oktober-10 december-18 maart- 17 juni
Heeft u zaken die u aan wilt kaarten bij de MR, mailt u dan naar de secretaris: jorisvandenburg@leerrijk.nl
 
 
Klik hieronder voor de notulen/agenda betreffende MR-vergaderingen

Agenda vergadering 20 mei 2019

Notulen vergadering 10 december 2018

Agenda vergadering 10 december 2018

Notulen vergadering 1 oktober 2018

Agenda vergadering 1 oktober 2018

notulen vergadering 11 juni 2018

notulen vergadering 7 mei 2018

agenda vergadering 7 mei 2018

notulen vergadering 12 maart 2018

agenda vergadering 12 maart 2018

notulen vergadering 18 december 2017

agenda vergadering 18 december 2017

notulen vergadering 9 oktober 2017

agenda vergadering 9 oktober 2017

notulen vergadering 26 juni 2017

notulen vergaderring 22 mei 2017

agenda vergadering 22 mei 2017

Notulen vergadering 13 maart 2017

 Notulen vergadering 16 januari 2017

  Agenda vergadering 16 januari 2017

 

 

 

Links

Deze sites zijn interessant om eens te bezoeken.
Heeft u tips, laat het ons dan weten.
 
Voor alle ouders en kinderen die informatie zoeken over de overstap naar het voortgezet onderwijs:


Informatie over allerlei middelen ten gunste van luizenbestrijding.
Onderstaande link verwijst naar een artikel, afkomstig uit de consumentengids.

consumentenbond luizen 2008.pdf

Goedkope, legale software bij Surfspot.nl 

Voor ouders met basisschoolleerlingen is er nu SURFSPOT.NL, een webwinkel waar u software voor thuis kunt bestellen. Uw kind kan nu zijn huiswerk of werkstuk met dezelfde pakketten maken als op school. De software wordt tegen een zeer lage prijs aangeboden dankzij de speciale onderwijslicentieregeling. 

Ga naar: http://surfspot.nl en klik op de button "Leerling op de basisschool? " Na het invullen van de leerling- en schoolgegevens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de SURFSPOT.NL winkel 

Veilig internetten 

Cyberpesten, chatbox- engerds .... de verhalen over nare dingen die online kunnen gebeuren kent u vast. Op MijnKindOnline vindt u veel helder geschreven informatie over wat kinderen op internet doen, hoe u kindveilige sites vindt en wat u aan "internetopvoeding "kunt doen, of uw kind nu vier of veertien is. 
http://mijnkindonline.nl

De kinderconsument

Stichting De Kinderconsument komt op voor kinderen en tieners in dit multi media tijdperk. Zij doen dit door middel van het geven van voorlichting aan opvoeders, zoals ouders en scholen, maar ook politiemensen, hulpverleningsinstanties en overheid. 
De achterban van De Kinderconsument bestaat uit scholen, kinderen en ouders.
http://kinderconsument.nl

Pesten

Wegwijs bij pesten en geweld.
http://pestweb.nl

schoolkrantartikel pesten Loon op Zand_feb 2011.pdf


Centrum voor jeugd en gezin

http://jeugdengezinloonopzand.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=1

Krentenbaard/infectieziektes

Ter info: van de site GGD hart van Brabant

Zeer besmettelijk

Het vocht uit de blaasjes van een krentenbaard is zeer besmettelijk. Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. Een kind kan de aandoening groter maken door te krabben.
Kinderen zijn gevoeliger voor een krentenbaard dan volwassenen, omdat hun weerstand nog onvoldoende is. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd.
U kunt (verdere) besmetting voorkomen door:

  • extra te letten op handhygiëne;
  • uw kind niet te laten krabben;
  • na contact met de blaasjes de handen goed te wassen;
  • voor een kind met krentenbaard een eigen handdoek te gebruiken;
  • speelgoed dat van hand tot hand gaat minimaal één keer per dag goed schoon te maken.

Behandeling

De GGD adviseert u bij het vermoeden van krentenbaard contact op te nemen met de huisarts. Vaak kan de huisarts de infectie behandelen met zalf of antibiotica.

Kan mijn kind wel naar kinderdagverblijf of school?

Een kind met krentenbaard kan naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naar school. De besmettelijkheid is al aanwezig voordat er verschijnselen optreden. De bacterie kan nl. verspreid worden door iemand zonder klachten. Uw kind thuishouden helpt dus niet om verspreiding te voorkomen. Informeer wel de leiding van een kindercentrum of school omdat het om een besmettelijke aandoening gaat.

 

Hand-voet-mondziekte.pdf

kinkhoest.pdf

Roodvonk.pdf

Vijfde ziekte.pdf

Waterpokken.pdf

Mazelen.pdf