×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

GMR

Wie zijn wij?

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. De GMR is mede verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!

Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de GMR als met de achterban zoals ouders (en kinderen), personeel, directies van scholen, MR, Raad van Toezicht en College van Bestuur intensief contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming kunnen komen. De wijze van communiceren met alle partijen is vastgelegd in een communicatieplan.

Contact

gmr@leerrijk.nl

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. 

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten (Sinterklaas, Kerst, enz.) en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de contributie vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van de contributie. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt € 20 per kind. De ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering (infoavond) van de OV voor het komend schooljaar opnieuw vastgesteld. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de contributie over te maken. Wanneer er betalingsproblemen zijn verzoeken we u contact op te nemen met de directie om samen een passende oplossing te zoeken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Oudervereniging 

Leden Functie Mailadres
Diederik Hoenders Voorzitter diederik@kaatjev.nl
Claudia Kivits Penningmeester ckivits23@hotmail.com
Ilona Kuijpers Secretaris ericenilonakuijpers1@gmail.com
Geraldine van Baardwijk Lid  
Pascalle Immerzeel Lid  
Marc Conrads Lid  
Caroline Schoonderwoerd Lid  
Suzanne de Wolff Lid  
     
Pim Smolders Teamlid pimsmolders@leerrijk.nl
Leontien Heeres Teamlid leontienheeres@leerrijk.nl
     
     

  

 

 

Medezeggenschapsraad

 

 

De huidige MR-leden: 

Ouderleden: Suzanne van Nuenen, Kim Duynisveld en Marijn van der Welle

Personeelsleden: Joris van den Burg, Evy Boons en Meta Pijnenburg

 

 De m.r. is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met betrekking tot alle scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (g.m.r.) Om de twee jaar zijn de leden van de m.r. aftredend. Er vinden dan indien noodzakelijk binnen het team en/of ouders verkiezingen plaats. 

De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden in de school. 
De namen van de leden vindt u voor in de bijlage van de gids.

Onder het ledenoverzicht  en de vergaderdata vindt u een link waarmee u de meest recente notulen van de MR-vergaderingen kunt downloaden. 

Missie 
Wij,  de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. 

Visie 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden.
 

Vergaderdata 2022-2023: 

3 oktober 2022
12 december 2022
6 maart 2023
22 mei 2023
26 juni 2023

Heeft u zaken die u aan wilt kaarten bij de MR, mailt u dan naar de secretaris: jorisvandenburg@leerrijk.nl 

 

Klik hieronder voor de notulen/agenda betreffende MR-vergaderingen

Notulen vergadering 6 maart 2023

Notulen vergadering 12 december 2022

Notulen vergadering 3 oktober 2022

Notulen jaarverslag 2021-2022

Notulen vergadering 4 juli 2022

Notulen vergadering 15 mei 2022

Notulen vergadering 14 maart 2022

Notulen vergadering 17 januari 2022

 

Links

Thuis inloggen op schoolsoftware voor leerlingen: 

Kies een groep - Ratho Portaal

Oefening verschillende vakgebieden:

www.squla.nl 

www.ambrasoft.nl 

www.junioreinstein.nl

www.123lesidee.nl

 

Rekenen:

Verhaaltjessommen

Filmpjes: rekenen met Anne (gr 4/5/6)

 

Spelling:

www.spellingoefenen.nl

Filmpjes uitleg Staal

 

Gymlessen voor thuis:

YoutubeKanaal BeweegBuro

 

(Voor)lezen:

Ik-lees-thuis-challenge

Boekentips voor thuis

Begrijpend lezen oefenen

www.leestrainer.nl 

Woorden flitsen

 

Educatieve filmpjes:

www.schooltv.nl

Zapp-Live elke werkdag tussen 13.00 - 15.30

 

Overig:

Lentekriebels voor thuis

Creatief thuisonderwijs

Techniek voor thuis

Deze sites zijn interessant om eens te bezoeken.
Heeft u tips, laat het ons dan weten.
 
Voor alle ouders en kinderen die informatie zoeken over de overstap naar het voortgezet onderwijs:Goedkope, legale software bij Surfspot.nl 
Voor ouders met basisschoolleerlingen is er nu SURFSPOT.NL, een webwinkel waar u software voor thuis kunt bestellen. Uw kind kan nu zijn huiswerk of werkstuk met dezelfde pakketten maken als op school. De software wordt tegen een zeer lage prijs aangeboden dankzij de speciale onderwijslicentieregeling. 

Ga naar: http://surfspot.nl en klik op de button "Leerling op de basisschool? " Na het invullen van de leerling- en schoolgegevens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de SURFSPOT.NL winkel 

Veilig internetten 
Online filmpjes kijken op TikTok of YouTube, chatten via sociale media of spelletjes spelen. Een groeiend aantal kinderen heeft een smartphone of tablet en is vaker op het internet te vinden. Dat kan goed zijn voor de ontwikkeling, omdat ze er veel van kunnen leren, maar het neemt ook bepaalde risico’s met zich mee. Als ouder wil je er natuurlijk alles aan doen om je kind veilig op het internet te laten gaan. Om je hierbij te helpen, is op onderstaande website een handige checklist opgesteld, speciaal voor ouders.
Checklist: je kind veilig online - VPN.nl

De kinderconsument
Stichting De Kinderconsument komt op voor kinderen en tieners in dit multi media tijdperk. Zij doen dit door middel van het geven van voorlichting aan opvoeders, zoals ouders en scholen, maar ook politiemensen, hulpverleningsinstanties en overheid. 
De achterban van De Kinderconsument bestaat uit scholen, kinderen en ouders.
http://kinderconsument.nl

Pesten
Wegwijs bij pesten en geweld.
http://pestweb.nl

Buurtgezinnen
Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.
Loon op Zand - Buurtgezinnen - is op zoek naar steungezinnen

Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u een inschrijfformulier downloaden en uitprinten: