×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

GMR

Wie zijn wij?

De GMR van Leerrijk! is een kritisch, pro-actief en goed geïnformeerd orgaan, dat door een transparante communicatie de belangen behartigt van personeel, kinderen en ouders. De GMR is mede verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs binnen Leerrijk!

Een transparante communicatie houdt voor ons in, dat we zowel binnen de GMR als met de achterban zoals ouders (en kinderen), personeel, directies van scholen, MR, Raad van Toezicht en College van Bestuur intensief contact onderhouden, zodat we tot een optimale besluitvorming kunnen komen. De wijze van communiceren met alle partijen is vastgelegd in een communicatieplan.

Contact

gmr@leerrijk.nl

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. 

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten (Sinterklaas, Kerst, enz.) en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de contributie vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van de contributie. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt € 20 per kind. De ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering (infoavond) van de OV voor het komend schooljaar opnieuw vastgesteld. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de contributie over te maken. Wanneer er betalingsproblemen zijn verzoeken we u contact op te nemen met de directie om samen een passende oplossing te zoeken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Oudervereniging 

Leden Functie Mailadres
Diederik Hoenders Voorzitter diederik@kaatjev.nl
Marieke van Rooij Penningmeester mariekje_9@hotmail.com
Ilona Kuijpers Secretaris ericenilonakuijpers1@gmail.com
Geraldine van Baardwijk Lid  
Pascalle Immerzeel Lid  
Claudia Kivits Lid  
Jackelien Schrover Lid  
Suzanne de Wolff Lid  
Caroline Schoonderwoerd Lid  
Marc Conrads Lid  
     
Pim Smolders Teamlid pimsmolders@leerrijk.nl
Leontien Heeres Teamlid leontienheeres@leerrijk.nl

  

 

 

Medezeggenschapsraad

 

De huidige MR-leden: 

Ouderleden: Suzanne van Nuenen, Steven Westerveen en Jeroen Slaats

Personeelsleden: Joris van den Burg, Evy Boons en Meta Pijnenburg

 

De m.r. is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met betrekking tot alle scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (g.m.r.) Om de twee jaar zijn de leden van de m.r. aftredend. Er vinden dan indien noodzakelijk binnen het team en/of ouders verkiezingen plaats. 

De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden in de school. 
De namen van de leden vindt u voor in de bijlage van de gids.

Onder het ledenoverzicht  en de vergaderdata vindt u een link waarmee u de meest recente notulen van de MR-vergaderingen kunt downloaden. 

Missie 
Wij,  de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. 

Visie 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden.
 

Vergaderdata 2021-2022: 

  • * 04-10-2021
  • * 29-11-2021
  • * 14-03-2022
  • * 16-05-2022
  • * 04-07-2022

Heeft u zaken die u aan wilt kaarten bij de MR, mailt u dan naar de secretaris: jorisvandenburg@leerrijk.nl 

 

Klik hieronder voor de notulen/agenda betreffende MR-vergaderingen

Agenda vergadering 29 november 2021

Notulen vergadering 4 oktober 2021

Notulen vergadering 31 mei 2021

Notulen vergadering 30 november 2020

Notulen vergadering 28 september 2020

Notulen vergadering 22 juni 2020

Notulen vergadering 25 mei 2020

 

Notulen vergadering 20 mei 2019

Agenda vergadering 20 mei 2019

Notulen vergadering 10 december 2018

Agenda vergadering 10 december 2018

Notulen vergadering 1 oktober 2018

Agenda vergadering 1 oktober 2018

 

Links

Thuis inloggen op schoolsoftware voor leerlingen: 

www.zuluconnect.nl (indien vergeten/kwijt: mail de leerkracht voor de inlogcodes)

 

Oefening verschillende vakgebieden:

www.squla.nl 

www.ambrasoft.nl 

www.junioreinstein.nl

www.123lesidee.nl

 

Rekenen:

Verhaaltjessommen

Filmpjes: rekenen met Anne (gr 4/5/6)

 

Spelling:

www.spellingoefenen.nl

Filmpjes uitleg Staal

 

Schrijven:

Thuislessen groep 3

 Thuislessen groep 4

 

Gymlessen voor thuis:

YoutubeKanaal BeweegBuro

 

(Voor)lezen:

Gratis E-books na lid worden <13 jaar

Ik-lees-thuis-challenge

Boekentips voor thuis

Begrijpend lezen oefenen

www.leestrainer.nl 

Woorden flitsen

Luisterbieb

De voorleeshoek

 

Educatieve filmpjes:

www.schooltv.nl

Zapp-Live elke werkdag tussen 13.00 - 15.30

 

Overig:

Lentekriebels voor thuis

Creatief thuisonderwijs

Techniek voor thuis

https://www.delubas.nl/voor-thuis/ 

 

 

Deze sites zijn interessant om eens te bezoeken.
Heeft u tips, laat het ons dan weten.
 
Voor alle ouders en kinderen die informatie zoeken over de overstap naar het voortgezet onderwijs:


Informatie over allerlei middelen ten gunste van luizenbestrijding.
Onderstaande link verwijst naar een artikel, afkomstig uit de consumentengids.

consumentenbond luizen 2008.pdf

Goedkope, legale software bij Surfspot.nl 

Voor ouders met basisschoolleerlingen is er nu SURFSPOT.NL, een webwinkel waar u software voor thuis kunt bestellen. Uw kind kan nu zijn huiswerk of werkstuk met dezelfde pakketten maken als op school. De software wordt tegen een zeer lage prijs aangeboden dankzij de speciale onderwijslicentieregeling. 

Ga naar: http://surfspot.nl en klik op de button "Leerling op de basisschool? " Na het invullen van de leerling- en schoolgegevens ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de SURFSPOT.NL winkel 

Veilig internetten 

Cyberpesten, chatbox- engerds .... de verhalen over nare dingen die online kunnen gebeuren kent u vast. Op MijnKindOnline vindt u veel helder geschreven informatie over wat kinderen op internet doen, hoe u kindveilige sites vindt en wat u aan "internetopvoeding "kunt doen, of uw kind nu vier of veertien is. 
http://mijnkindonline.nl

De kinderconsument

Stichting De Kinderconsument komt op voor kinderen en tieners in dit multi media tijdperk. Zij doen dit door middel van het geven van voorlichting aan opvoeders, zoals ouders en scholen, maar ook politiemensen, hulpverleningsinstanties en overheid. 
De achterban van De Kinderconsument bestaat uit scholen, kinderen en ouders.
http://kinderconsument.nl

Pesten

Wegwijs bij pesten en geweld.
http://pestweb.nl

schoolkrantartikel pesten Loon op Zand_feb 2011.pdf


Centrum voor jeugd en gezin

http://jeugdengezinloonopzand.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=1

Aanmeldingsformulier

Hieronder kunt u een inschrijfformulier downloaden en uitprinten: