×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Medezeggenschapsraad

 

 

De huidige MR-leden: 

Ouderleden: Suzanne van Nuenen, Kim Duynisveld en Marijn van der Welle

Personeelsleden: Joris van den Burg, Evy Boons en Meta Pijnenburg

 

 De m.r. is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met betrekking tot alle scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (g.m.r.) Om de twee jaar zijn de leden van de m.r. aftredend. Er vinden dan indien noodzakelijk binnen het team en/of ouders verkiezingen plaats. 

De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden in de school. 
De namen van de leden vindt u voor in de bijlage van de gids.

Onder het ledenoverzicht  en de vergaderdata vindt u een link waarmee u de meest recente notulen van de MR-vergaderingen kunt downloaden. 

Missie 
Wij,  de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. 

Visie 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden.
 

Vergaderdata 2022-2023: 

3 oktober 2022
12 december 2022
6 maart 2023
22 mei 2023
26 juni 2023

Heeft u zaken die u aan wilt kaarten bij de MR, mailt u dan naar de secretaris: jorisvandenburg@leerrijk.nl 

 

Klik hieronder voor de notulen/agenda betreffende MR-vergaderingen

Notulen vergadering 6 maart 2023

Notulen vergadering 12 december 2022

Notulen vergadering 3 oktober 2022

Notulen jaarverslag 2021-2022

Notulen vergadering 4 juli 2022

Notulen vergadering 15 mei 2022

Notulen vergadering 14 maart 2022

Notulen vergadering 17 januari 2022