Medezeggenschapsraad

De m.r. is een afvaardiging van het personeel (3 leden) en van de ouders/verzorgers (3 leden) die kinderen op school hebben en houdt contact met de directie inzake het te volgen en gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de schooloverstijgende zaken (zaken met betrekking tot alle scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (g.m.r.) Om de twee jaar zijn de leden van de m.r. aftredend. Er vinden dan indien noodzakelijk binnen het team en/of ouders verkiezingen plaats. 
De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender en de agenda op publicatieborden in de school. 
De namen van de leden vindt u voor in de bijlage van de gids.

Onder het ledenoverzicht  en de vergaderdata vindt u een link waarmee u de meest recente notulen van de MR-vergaderingen kunt downloaden. 

Missie 
Wij,  de medezeggenschapsraadsleden van de Lage Weijkens, willen op een transparante wijze de belangen van ouders, personeel en leerlingen behartigen met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. 

Visie 
De medezeggenschapsraad neemt een open houding aan naar de achterban en directie. De rechten en plichten zijn bij alle leden bekend. Wij zijn partners en blijven werken aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig/ optimaal leer-en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden.
 

Leden van de oudergeleding MR:

  • Leona van den Houdt
  • vacature
  • Diana Beerens

Leden van de personeelsgeleding MR:

  • Will van Hoof
  • Meta Pijnenburg, penningmeester/voorzitter
  • Joris van den Burg, secretaris
  • John Arts, directeur,  adviserend lid namens directie.

Vergaderdata 2017-2018: 

De vergaderdata zijn: 9 oktober - 18 december - 12 maart - 7 mei - 11 juni
Heeft u zaken die u aan wilt kaarten bij de MR, mailt u dan naar mr@delageweijkens.nl 


Klik hieronder voor de notulen/agenda betreffende MR-vergaderingen

notulen vergadering 11 juni 2018

notulen vergadering 7 mei 2018

agenda vergadering 7 mei 2018

notulen vergadering 12 maart 2018

agenda vergadering 12 maart 2018

notulen vergadering 18 december 2017

agenda vergadering 18 december 2017

notulen vergadering 9 oktober 2017

agenda vergadering 9 oktober 2017

notulen vergadering 26 juni 2017

notulen vergaderring 22 mei 2017

agenda vergadering 22 mei 2017

Notulen vergadering 13 maart 2017

 Notulen vergadering 16 januari 2017

  Agenda vergadering 16 januari 2017

  Notuelen vergadering 17 oktober 2016

  Agenda vergadering 17 oktober 2016

  mr jaarverslag 2015-2016.pdf

  notulen vergadering MR 4 juli 2016.pdf

  Agenda vergadering 4 juli 2016.pdf

  Notulen vergadering 23 mei.pdf

  Agenda vergadering 23-5-2016.pdf

  notulen 18-04-2016.pdf

   agenda 18 04 2016.pdf

   agenda 15 februari 2016.pdf

   Notulen vergadering 7 december 2015.pdf

   Agenda 7 december 2015.pdf

   MR jaarverslag 2014-2015.pdf

   Notulen vergadering 28 september 2015.pdf

   Notulen vergadering 15 juni 2015.pdf