×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Oudervereniging

De oudervereniging 

“Oudervereniging De Lage Weijkens" is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. 

De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op De Lage Weijkens. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig en ze vinden plaats in de teamkamer. De aanvangstijd is 20.00 uur.

Een keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarverslag en de contributie vastgesteld en diverse commissieactiviteiten besproken. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Het jaarverslag wordt in de week voor de vergadering via de mail naar alle ouders gestuurd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden van de oudervereniging terecht. Zie hiervoor het ledenoverzicht. U mag ons altijd aanspreken met uw vragen en opmerkingen. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. U kunt ons ook per mail bereiken op ov@delageweijkens.nl

Ouderbijdrage

Voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn natuurlijk ook kosten verbonden.  Daarom wordt van u jaarlijks een bijdrage gevraagd in de vorm van de contributie. Als u besluit de contributie niet te betalen, zullen uw kinderen echter niet mee kunnen doen met de door de oudervereniging georganiseerde activiteiten zoals Sinterklaas, kerstviering en de jaarlijkse uitstapjes. De school biedt u in dat geval een alternatief onderwijsprogramma. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 20 per kind. De ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering (infoavond) van de OV voor het komend schooljaar opnieuw vastgesteld. Als uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft. In het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek om de contributie over te maken. Wanneer er betalingsproblemen zijn verzoeken we u contact op te nemen met de directie om samen een passende oplossing te zoeken.

Bankrekening OV: NL23 RABO 0129 7163 83

 

Oudervereniging 

Leden van de oudervereniging:

Functie / taak: 

telefoon 

email: 

Diederik Hoenders 

Voorzitter 

06-46256552 

diederik@kaatjev.nl

Ilona Kuijpers 

Secretaris 

06-53546006 

i.verbunt@home.nl  

Hilde Broeders 

Penningmeester 

06-18880774 

hildebroeders@hotmail.com

Joyce van Heijst 

Lid 

0416-280337  

joycevanheijst@live.nl

Marina Smits Beekhuijsen 

Lid 

06-22513312 

lef-en-ziel@outlook.com  

Jackelien van Berkel 

Lid 

06-40174308 

Jackelienvanberkel@hotmail.com

Geraldine van Baardwijk 

Lid 

06-13319000 

geraldinevanbaardwijk@hotmail.com

Elvira Monsieurs 

Aspirant lid 

- 

elviramonsieurs@hotmail.com

Vacature 

Groep 1 

Leden van de team

  

  

  

John Arts 

Teamlid 

0416-361594 

infodelageweijkens@leerrijk.nl 

Leontien Heeres 

Teamlid 

0416-361594 

leontienheeres@leerrijk.nl