Oudervereniging

“Oudervereniging De Lage Weijkens” is een vereniging van en voor alle ouders met kind(eren) op basisschool De Lage Weijkens. Als u een kind op De Lage Weijkens hebt, bent u automatisch lid van de oudervereniging, tenzij u te kennen hebt gegeven dat u daar geen prijs op stelt. De doelstelling van de oudervereniging is de belangen te behartigen van alle personen van wie de kinderen onderwijs ontvangen op onze school. Zij organiseert en financiert activiteiten en spullen ten behoeve van leerlingen en ouders in de meest ruime zin van het woord. Uw lidmaatschap geeft natuurlijk ook het recht op inspraak via de oudervereniging. Al onze vergaderingen zijn openbaar en u bent daar altijd welkom. De vergaderingen van de oudervereniging vinden circa één maal per zes weken plaats en staan vermeld in de schoolkalender. Bij vergaderingen zijn twee teamleden aanwezig. Eén keer per jaar houden wij een algemene jaarvergadering. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. U kunt ons ook per mail bereiken via ov@delageweijkens.nl.