Ons onderwijs

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen. We gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Het leerlingvolgsysteem (LVS) IEP zetten we sinds dit schooljaar in voor de groepen 3 t/m 8.

Vak Methodes Toetsinstrumenten
Taal Kleuter universiteit Leerlingvolgsysteem digikeuzebord
  Veilig Leren Lezen gr. 3 Methode gebonden toetsen
  Staal Taal gr. 4 t/m 8 Methode gebonden toetsen
Technisch lezen Veilig Leren Lezen gr. 3 Methodegebonden toetsen
    Protocol Leesproblemen – Dyslexie      (gr.1-2)
  Station Zuid gr. 4 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip gr. 4 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Spelling Staal Taal gr. 4 t/m 8 Methodegeboden toetsen
Schrijven Pennenstreken gr. 1-2 t/m 8  –
Engels Groove me Methodegebonden toetsen
Rekenen Wereld in getallen 5 Methodegebonden toetsen
  Kleuteruniversiteit Leerlingvolgsysteem digikeuzebord
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur Blink! gr. 3 t/m8 Methodegebonden toetsen
Verkeer Let’s go! gr. 1-2 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Tekenen, Handvaardigheid  –
Muziek 1,2,3 ZING  –
Bewegingsonderwijs Basislessen  –
Sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink! IEP LVS