×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 127 niet laden

Schoolplan

Schoolplan

schoolplan mindmap

Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Even voorstellen

De Lage Weijkens is een katholieke basisschool in de kern van het kerkdorp Loon op Zand. 
Het team van de Lage Weijkens hecht veel waarde aan een open communicatie op basis van wederzijds respect op alle niveaus. 
Respect hebben voor en acceptatie van elkaar is een belangrijk uitgangspunt van het katholiek onderwijs in onze school. 
Onze school werkt vanuit het denkkader, waarin het kind in al zijn facetten centraal wordt gesteld. Dat wil zeggen dat het totale kind de aandacht krijgt om tot een volledige ontwikkeling te komen. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigenheid te bewaren in onze school en zijn specifieke mogelijkheden optimaal te ontplooien, zodat het nu en in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van een multiculturele samenleving. 

Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. In de onderbouw werken wij deels vanuit de uitgangspunten van basisontwikkeling. 
Binnen de gehele organisatie zoeken wij in ons leerprogramma aansluiting bij actuele gebeurtenissen. Waar mogelijk integreren wij de verschillende vakgebieden en brengen de kennis in de praktijk. 
Onze organisatie werkt met een jaarklassensysteem. Binnen dit systeem zijn er d.m.v. gedifferentieerde groepsorganisatie en gedifferentieerd leerstofaanbod vele mogelijkheden voor de leerlingen. 
Een goed pedagogisch klimaat en goede didactische uitgangspunten vormen met behulp van een duidelijke structuur het fundament van ons onderwijs waarbinnen de leerlingen zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven kunnen ontwikkelen en uitvoeren. 
De leerlingen leren coöperatief te werken. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen spelen hierbij een belangrijke rol. 

Wij willen onze school zich laten ontwikkelen tot een lerende organisatie. 
Het team van de Lage Weijkens investeert in nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. 
Met en van elkaar leren is het uitgangspunt voor de komende jaren. 
Naast teamontwikkeling leidt individuele ontwikkeling van elk teamlid tot betere prestaties en resultaten. 
Een professionele aanpak met interne samenwerking en overleg kenmerkt ons leertraject. 
Naast alle investeringen van leerlingen en team spelen uiteraard de ouders een belangrijke rol in de vorming van hun kinderen. 
Onderlinge waardering en de wens tot samenwerking vormen de basis 
voor een positieve betrokkenheid tot de school. 

“Ontwikkelen doe je samen” 

 

 

Onze school is aangesloten bij het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar. Bewezen inspanningen door onze school op het gebied van verkeereducatie resulteerden voor ons in de toekenning van het label dat u naast de ingang op de speelplaats aantreft.

 

Over Leerrijk!

Over Leerrijk!

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Op dit moment wordt op veertien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers.

 

Leerrijk!

De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.

Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!

Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Visie op actief burgerschap en sociale integratie

Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.

Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.

Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter.

Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen.

Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.

Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen leefbaar blijft.

Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie die aansluiten op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en begrippen te vertalen naar concreet zichtbaar gedrag.

 

Kernwaarden

De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat; ze vormen als het ware de meetlat voor gedrag en handelen.

 

Samenwerking

“Wij leren van en met elkaar”

 

Kwaliteit

“Wij dagen kinderen en volwassenen uit

om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen”

 

Autonomie

“Wij stimuleren passende zelfstandigheid

en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid”

 

Respect

“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld”

 

Creativiteit

“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan”

Deze kernwaarden hebben we vertaald in de volgende collectieve ambitie:

Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving

waar kinderen en volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.

Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld wordt geleerd.

Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.

 

 

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we u door naar deze link.

 

Veiligheid volgens Leerrijk!

Schoolgids

U kunt hier de volledige schoolgids 2018-2019 downloaden als PDF-bestand.
De korte schoolgids bevat informatie die u direct moet weten.
De schoolgids is, naast een inhoudsopgave, voorzien van een index waar u gemakkelijk de belangrijkste zaken op kunt zoeken.

 

Schoolgids 2019 - 2020

Verkorte schoolgids 2019-2020

Scholen op de kaart

 

Overige links i.r.t. schoolgids

Hoe werkt ons leerling volgsysteem op De Lage Weijkens? 

Gedragsregels op De Lage Weijkens

Gebruiksregels ICT op De Lage Weijkens 

Beleid Sociale Veiligheid op De Lage Weijkens 

Hoe gaan we om met pestgedrag op De Lage Weijkens?

Richtlijnen medische handelingen binnen Stichting Leerrijk!

Leerlingenzorg De Lage Weijkens volgens 1 zorgroute.pdf